Jiří Rozehnal: Prodloužení Severního obchvatu je nutností

Odvedení tranzitní dopravy mimo centrum Prostějova a mimo nejhustěji obydlené části města je naší dlouhodobou prioritou, pro kterou se snažíme dělat maximum.

Minulost

Statutárním městem Prostějov a Olomouckým krajem zřízená kancelář pro výkup pozemků v letech 2016 – 2017 během devatenácti měsíců vykoupila všechny pozemky potřebné pro stavbu Severního obchvatu Prostějova. S celkem 120 vlastníky po celé České republice bylo uzavřeno téměř 170 smluv na více než 200 pozemků.

Stavba byla zahájena v srpnu 2019. Investorem byl Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov se na tomto projektu spolupodílelo jak finančně, tak technicky. Na stavbu byla čerpána dotace ve výši téměř 300 milionů korun. Celkové náklady byly téměř 400 milionů. Severní obchvat Prostějova byl otevřen do plného provozu dne 24. listopadu loňského roku. Stavební práce měly trvat 32 měsíců. Termín realizace se podařilo zkrátit o pět měsíců.

Současnost

Praxe i provedené sčítání dopravy zajištěné odborem dopravy Magistrátu města Prostějova jednoznačně dokazují, že vybudování obchvatu jednoznačně ulehčuje dopravní zátěži směrem z centra i do centra. Intenzita dopravy se měřila na ulici Olomoucká a na Severním obchvatu. Za sledované období projelo na Severním obchvatu celkem 174 807 vozidel, ulicí Olomouckou pak 222 722 vozidel z čehož vyplývá ulehčení dopravní zátěže na Olomoucké ulici o 44 procent, protože tato vozidla by jinak projížděla přes centrum města.

Budoucnost

Statutární město Prostějov ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje zajistilo vypracování projektové dokumentace na zkapacitnění kruhové křižovatky u Severního obchvatu. Nyní budou probíhat majetkoprávní jednání mezi soukromými vlastníky a obcí Držovice, která jsou úzce spjata s právě touto stavbou. Následně statutární město Prostějov požádá Olomoucký kraj o zařazení investiční akce zkapacitnění kruhové křižovatky u Severního obchvatu do rozpočtu kraje na rok na 2023 neboť se jedná o komunikaci krajskou.

Souběžně byla taktéž ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje vypracována vyhledávací studie na řešení odklonu dopravy ze západní strany města , pracovně nazývána jako 2. etapa přeložky silnice – tzv. Severozápadní kvadrant. Jeho počátek je navržen v místě nové okružní křižovatky Za Kosteleckou ulicí, která je součástí nově zbudovaného Severního obchvatu. Končit bude napojením formou stykové křižovatky na tzv. Ohrozimské cestě. Po změně takzvaných zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (obdoba územního plánu na krajské úrovni), může být vypracována vyhledávací studie etapy číslo 3 od Ohrozimské silnice až na pozemky severně nad obcí Mostkovice.

Sdílet na Pinterestu

Sdílej